Ledenvergadering

Het bestuur van de ASG nodigt de leden hierbij uit voor de ledenvergadering, welke gehouden zal
worden op 11 maart a.s. om 14.00 uur in het Trefpunt in ‘t Weegje.
De notulen van de ledenvergadering van 12 maart 2018 zijn bij de laatste nieuwsbrief gevoegd.
De agenda is als volgt samengesteld:

1.   Opening door de voorzitter G. Sint Nicolaas.
2.   Ingekomen stukken.
3.   Notulen ledenvergadering 12 maart 2018.
4.   Verkiezing bestuursleden
5.   Jaarverslag 2018
6.   Pauze
7.   Verslag kascommissie
8.   Financieel verslag 2018
9.   Rondvraag
10. Sluiting